fbpx

Condicions generals de venda

1) Dades fiscals
POINT FORT FICHET OFICIAL (Gual Seguretat, S.L. NIF B60739141) adreça fiscal C/Sant Miquel, 38 – Badalona (BARCELONA), en endavant L’EMPRESA, és la societat propietària d’aquest lloc web i titular dels serveis oferts i de les presents condicions de venda..
Email de contacte: info@fichet.cat

2) Informació dels productes i serveis
A través d’aquest lloc web presentem informació comercial de productes, i comercialitzem productes i serveis amb relació a elements i sistemes de seguretat, tant física com electrònica, en especial els productes i serveis de les marques comercials “Fichet”, “Gunnebo”, “Chubb”, “Point Fort” y “Zónar”, reservant-nos el dret a incloure/ampliar aquests productes i serveis amb altres marques i fabricants.

Detall dels principals serveis oferts per l’empresa:

 • Visita comercial: informació tant per telèfon o correu electrònic, com presencial a les nostres oficines o “a domicili” amb relació als nostres productes i serveis. Els detalls concrets de cada servei ofert – contingut, preu, forma de pagament, tipus, etc.- s’acordaran prèviament amb el cient en cada cas.
 • Servei tècnic: Servei tècnic per a la reparació de productes del nostre catàleg tant a les nostres oficines com “a domicili”. Els detalls concrets de cada servei ofert – contingut, preu, forma de pagament, tipus, etc. – s’estableix en base a la nostra tarifa de preus vigent i estarà condicionada per la disponibilitat horària de l’empresa..
 • Instal·lació: Instal·lació de productes, elements i equips de seguretat del nostre catàleg “a domicili”. Els detalls concrets de cada servei ofert – contingut, termini, preu, forma de pagament, tipus, etc. – s’informarà prèviament al client en cada cas. La disponibilitat i terminis d’entrega dels productes queda limitada a la disponibilitat, terminis i condicions del fabricant o distribuïdor autoritzat.
 • Subministrament: d’elements i equips de seguretat així com de recanvis dels productes del nostre catàleg. Els detalls concrets de cada producte ofert – contingut, termini, preu, forma de pagament, tipus,etc. – s’informarà al client en cada cas. La disponibilitat, terminis d’entrega i costos de transport dels productes queda limitada disponibilitat, terminis i condicions del fabricant o distribuïdor autoritzat.
 • Duplicat de claus: Servei de reproducció de les claus específiques del nostre catàleg, principalment claus Fichet. Els detalls concrets de cada producte ofert – contingut, termini, preu, forma de pagament, tipus, etc. – s’informarà prèviament al client en cada cas. La disponibilitat, terminis d’entrega i costos de transport dels productes queda limitat a la disponibilitat, terminis i condicions del fabricant o distribuïdor autoritzat.

Modalitats de servei tècnic:

 • Normal: Servei tècnic realitzat en dies laborables dins l’horari: de 9 a 14 i de 15 a 19 hores de dilluns a divendres i reservant amb una antelació mínima de 2 dies i en base a la disponibilitat de l’empresa.
 • Urgent: Servei tècnic realitzat en dies laborables dins l’horari: de 9 a 19 hores de dilluns a divendres i reservant el mateix dia de la sol·licitud del servei i en base a la disponibilitat de l’empresa.
 • Nocturn o Festiu: Servei tècnic realitzat fora de l’horari: de 9 a 19 hores o a qualsevol hora de dissabte, diumenge o festiu i en base a la disponibilitat de l’empresa.

Tipus de productes, elements i equips:

 • Estàndard: productes que formen part del catàleg de l’empresa i que el seu estoc forma part del funcionament habitual de la mateixa.
 • Especial: aquells productes que es demanen o reserven al fabricant sota petició expressa d’un client al no formar part de l’estoc habitual de l’empresa, i/o que el seu termini d’entrega es major a l’aprovisionament habitual.
 • A mida: són aquells productes que es fabriquen en base a les característiques específiques que el client necessita o per adaptar-se a les característiques de l’immoble o lloc d’instal·lació.

L’horari d’atenció al client per a tots els productes i serveis és en dies laborables, de dilluns a divendres de 9 a 13 i de 16 a 19 hores..
La reserva de serveis urgents, nocturns o festius s’ha de realitzar necessàriament al telèfon: 607210191

3) Propietat intel·lectual
Tots els continguts que es mostren en aquest lloc web: articles, posts, pàgines, texts, vídeos, tutorial, imatges, gràfics, etc. estan subjectes a drets d’autor i propietat intel·lectual tant de l’empresa com de les marques representades. En cap cas es transmetran o cediran aquests drets sense el consentiment previ, explícit i per escrit.

4) Preu i impostos
Són els marcats o informats en cada cas, expressats en (€), i inclouen l’IVA aplicable a Espanya que correspongui.
Per a l’emissió de les corresponents factures, el client ens haurà de facilitar les seves dades de facturació.

5) Disponibilitat
Els serveis es planificaran segons la disponibilitat de l’empresa i del cient en cada cas.

Visita comercial:
El client podrà reservar una visita comercial mitjançant el formulari de contacte o trucada telefònica a les nostres oficines, o mitjançant el calendari de reserves disponible en el lloc web. Les visites comercials es realitzaran “a domicili” o a les nostres oficines en base a les preferències del client o a les necessitats de cada cas.
Aquest servei estarà subjecte a les condicions, disponibilitat, horaris i a la tarifa en vigor de l’empresa.
És imprescindible per a que pugui prestar el servei que el client ens faciliti un telèfon de contacte per a confirmar les dades i verificar la disponibilitat de la data/hora reservats amb fins a 12 hores d’antelació.

Servei tècnic:
El client podrà reservar un servei d’assistència tècnica a domicili mitjançant trucada telefònica, o mitjançant el calendari de reserves disponible en el lloc web.
L’empresa ofereix sense cost la reserva d’un servei d’assistència tècnica en modalitat “Normal”, aquesta avantatja està limitada exclusivament a la reserva, essent la totalitat del desplaçament, servei i materials a càrrec del cient/sol·licitant en base a la tarifa de preus en vigor. L’abonament dels costos que es derivin del servei tècnic sol·licitat els haurà d’abonar el cient/sol·licitant al finalitzar cadascuna de les intervencions que siguin necessàries segons el servei tècnic requerit.
Qualsevol servei tècnic estarà subjecte a les condicions, disponibilitat, horaris i a la tarifa en vigor de l’empresa.
És imprescindible per a que pugui prestar-se el servei, que el client ens faciliti en el moment de la reserva un telèfon de contacte per a confirmar les dades i verificar la disponibilitat de la data/hora reservats. L’empresa es reserva el dret a cancel·lar qualsevol servei tècnic amb fins a 12 hores d’antelació, així com a cancel·lar o canviar de data/hora un servei per las següents causes: indisposició del tècnic, demora en els servei, avaria del vehicle, problemes de trànsit o qualsevol altra causa que impedís al tècnic l’arribada a l’hora concretada.
En el cas que no es pugui realitzar el servei tècnic per part de l’empresa, sigui per la causa que sigui, el client tindrà dret a la devolució íntegra de l’import abonat en concepte de reserva horària. S’estableix específicament que el client no podrà reclamar cap tipus de compensació econòmica o indemnització de qualsevol tipus en cas que no s’hagi pogut realitzar el servei tècnic o aquest s’hagi prestat amb demora.
El termini i preu de reparació de qualsevol producte dependrà de cada cas i serà informat pel servei tècnic, no podent garantir la reparació en el mateix moment del servei.

Instal·lació:
Els terminis d’instal·lació dels productes dependran de cada casi seran informats en el moment de la comanda.
S’estableix explícitament que els terminis d’instal·lació establerts estan condicionats per la disponibilitat i terminis d’entrega per part dels fabricants i distribuïdors, podent aquest fet afectar a les dates i terminis previstos en el moment de la compra.
En cap cas la demora d’una comanda per la causa que sigui, no donarà lloc a cap tipus de dret de devolució o reclamació de danys per part del client.

Subministrament:
Els terminis d’entrega dels productes oferts seran informats al client en funció de cada cas.
S’estableix explícitament que els terminis d’entrega marcats en aquesta web estan condicionats per la disponibilitat i terminis d’entrega dels mateixos per part dels fabricants i distribuïdors, així com per a aspectes relacionats amb la logística i el transport, podent afectar a les dates i terminis previstos en el moment de la compra.
En cap cas la demora d’una comanda per la causa que sigui, no donarà lloc a cap tipus de dret de devolució, reclamació o de danys per part del client.
En el cas que una comanda no es pugui entregar al client per causes imputables al client o al seu transport, el producte quedarà emmagatzemat durant 60 dies naturals a l’espera de noves instruccions per part del cient. Passat aquest termini es procedirà a la destrucció del producte i el client no tindrà dret a reclamar cap tipus de compensació ni reemborsament. L’empresa es reserva el dret d’aplicar els costos d’emmagatzematge.
En el cas que no es pugui fer l’entrega per part de l’empresa, sigui per la causa que sigui, entre d’altres que el fabricant hagi descatalogat el producte o no es pugui realitzar el transport per la causa que sigui, el client tindrà dret a la devolució íntegra de l’import abonat, no podent reclamar cap altre import ni compensació.

Duplicat de claus:
Els terminis d’entrega dels duplicats de clau seran informats al client en funció de cada cas.
S’estableix explícitament que els terminis d’entrega marcats estan condicionats per la disponibilitat i terminis d’entrega dels mateixos per part dels fabricants i distribuïdors, així com a aspectes relacionats amb la logística i el transport, podent afectar a les dates i terminis previstos en el moment de la compra.
En cap cas la demora d’una comanda per la causa que sigui, no donarà lloc a cap tipus de dret de devolució, reclamació o de danys per part del client.
En el cas que una comanda no es pugui entregar al client per causes imputables al client o al seu transport, el producte quedarà emmagatzemat durant 60 dies naturals a l’espera de noves instruccions per part del cient. Passat aquest termini es procedirà a la destrucció del producte i el client no tindrà dret a reclamar cap tipus de compensació ni reemborsament. L’empresa es reserva el dret d’aplicar els costos d’emmagatzematge i/o custòdia.
En el cas que no es pugui fer l’entrega per part de l’empresa, sigui per la causa que sigui, entre d’altres que el fabricant hagi descatalogat el producte o no es pugui realitzar el transport per la causa que sigui, el client tindrà dret a la devolució íntegra de l’import abonat, no podent reclamar cap altre import ni compensació.

Tots els productes i serveis estan limitats a la disponibilitat i calendari laboral de l’empresa, que es reserva el dret a realitzar canvis o modificacions. L’àrea d’atenció dels serveis “a domicili” queda limitat a la província de Barcelona. L’àrea de subministrament dels nostres productes queda limitat al territori espanyol peninsular.

6) Forma de pagament
Els pagaments es realitzaran, segons el cas, de les formes:
– En efectiu (sempre que no superi l’import màxim establert per llei).
– Tarja de crèdit a través de la plataforma segura d’Stripe (exclusiu per a la venda de productes online: subministrament de productes i duplicat de claus).
– Tarja de crèdit mitjançant TPV a la nostra oficina central.

7) Enviament
Un cop confirmat el pagament, l’empresa enviarà la confirmació en un termini de 24 hores laborables.
El cient serà informat en cada cas dels costos d’enviament en funció dels productes i serveis del catàleg.

8) Devolucions i política de cancel·lació:

Visita comercial:
Es podrà realitzar un canvi de data/hora o cancel·lar la reserva d’una visita comercial amb fins a 12 hores d’antelació a l’inici de la mateixa (dins de l’horari d’atenció al client de l’empresa). La cancel·lació s’haurà de realitzar directament per la plataforma de reserva o mitjançant comunicació directa amb l’empresa (telèfon o correu electrònic amb justificant de recepció). Qualsevol cancel·lació fora del termini o en el cas que no es pogués realitzar la visita per causes imputables al client, no es podrà reclamar la devolució de l’import pagat ni la substitució o canvi de data.
Al tractar-se d’un servei que depèn de factors externs com són el trànsit, zones d’aparcament, etc. es pacta expressament amb el client el marge d’una hora des de l’inici de la hora reservada com a marge per a l’arribada del comercial al domicili, transcorregut aquest temps el client podrà decidir posposar la visita, fer un canvi de data/hora en les mateixes condicions o franja horària reservada o anular el servei i sol·licitar la devolució de l’import abonat.
El client disposa d’un termini de cortesia de 15 minuts des de l’inici de la hora reservada, si transcorregut aquest termini no es pogués realitzar la visita per qualsevol causa que no sigui imputable a l’empresa, es donarà la visita com a realitzada i el client no podrà reclamar la devolució de l’import pagat ni la substitució o canvi de data.
En el cas que no es pugui contactar telefònicament amb el client en el termini establert a l’apartat de disponibilitat, es donarà com a cancel·lat el servei per part del cient, el cient no podrà sol·licitar la devolució de l’import però podrà sol·licitar el canvi de data/hora en un horari o franja horària equivalent a la reserva i sempre subjecte a la disponibilitat de l’empresa.
En el cas que no es pugui realitzar per part de l’empresa la visita en la data/hora sol·licitada, el client tindrà dret a la devolució de l’import pagat o al canvi de data/hora en les mateixes condicions que la contractada, no podent el client realitzar cap tipus de reclamació o sol·licitud de compensació de cap tipus.

Servei tècnic:
Es podrà realitzar un canvi de data/hora o cancel·lar la reserva d’una visita comercial amb fins a 12 hores d’antelació a l’inici de la mateixa (dins de l’horari d’atenció al client de l’empresa). La cancel·lació s’haurà de realitzar directament per la plataforma de reserva o mitjançant comunicació directa amb l’empresa (telèfon o correu electrònic amb justificant de recepció). Qualsevol cancel·lació fora del termini o en el cas que no es pogués realitzar la visita per causes imputables al client, no es podrà reclamar la devolució de l’import pagat ni la substitució o canvi de data.
Al tractar-se d’un servei que depèn de factors externs com són el trànsit, zones d’aparcament, etc. es pacta expressament amb el client el marge d’una hora des de l’inici de la hora reservada com a marge per a l’arribada del comercial al domicili, transcorregut aquest temps el client podrà decidir posposar la visita, fer un canvi de data/hora en les mateixes condicions o franja horària reservada o anular el servei i sol·licitar la devolució de l’import abonat.
El client disposa d’un termini de cortesia de 15 minuts des de l’inici de la hora reservada, si transcorregut aquest termini no es pogués realitzar la visita per qualsevol causa que no sigui imputable a l’empresa, es donarà la visita com a realitzada i el client no podrà reclamar la devolució de l’import pagat ni la substitució o canvi de data.
En el cas que no puguem contactar telefònicament amb el client en el termini establert a l’apartat de disponibilitat, es donarà com a cancel·lat el servei per part del cient, el cient no podrà sol·licitar la devolució de l’import però podrà sol·licitar el canvi de data/hora en un horari o franja horària equivalent a la reserva i sempre subjecte a la disponibilitat de l’empresa.
En el cas que no es pugui realitzar per part de l’empresa la visita en la data/hora sol·licitada, el client tindrà dret a la devolució de l’import pagat o al canvi de data/hora en les mateixes condicions que la contractada, no podent el client realitzar cap tipus de reclamació o sol·licitud de compensació de cap tipus.

Instal·lació:
Es podrà realitzar un canvi de data/hora de la reserva d’un servei d’instal·lació fins a 24 hores d’antelació a l’inici de la mateixa (dins de l’horari d’atenció al client de l’empresa).
S’estableixen exactament les mateixes condicions per a la cancel·lació d’un servei d’instal·lació, sempre que la totalitat dels productes a instal·lar estigui compresa per productes “estàndard” i no s’hagi precisat cap servei o transport especial. Per a qualsevol altra situació o cas no especificat en el present document, s’estableix específicament que no s’accepten cancel·lacions o devolucions d’una comanda un cop realitzat.

Subministrament:
Es podrà realitzar un canvi de data/hora de la reserva d’un servei d’instal·lació fins a 24 hores d’antelació a l’inici de la mateixa (dins de l’horari d’atenció al client de l’empresa).
S’estableixen exactament les mateixes condicions per a la cancel·lació del subministrament d’un producte estàndard, sempre que la totalitat dels productes a subministrar estigui compresa per productes “estàndard” i no s’hagi precisat cap servei o transport especial. Per a qualsevol altra situació o cas no especificat en el present document, s’estableix específicament que no s’accepten cancel·lacions o devolucions d’una comanda un cop realitzada.

Duplicat de claus:
No es podrà realitzar en cap cas la devolució de duplicats de clau ni la cancel·lació de comandes. Això es deu a que el servei de reproducció de claus es realitza sota demanda i en base a les claus / codis exclusius del cient.
L’empesa no es fa responsable si es sol·licités un duplicat de clau per error o en el cas que el codi facilitat pel client no es correspongui amb la combinació de la clau que el client desitja duplicar.
En el cas que el duplicat del client no funcioni amb el seu pany, serà necessari que el client ens remeti pels seus mitjans la clau copiada junt amb el codi o tarja mitjançant el qual es va realitzar la còpia. La clau i el codi es remetran al fabricant o distribuïdor per a la seva verificació, en el cas que existís algun tipus d’error de fabricació, es procedirà a la substitució de la clau i a l’enviament sense cost de la nova clau o recollida a les nostres oficines amb les mateixes condicions que la comanda original. En el cas que el fabricant informi que el procés s’ha realitzat correctament i la clau correspongui amb el codi facilitat s’entendrà que la anomalia és aliena a l’empresa i al procés de fabricació de la nova clau, així mateix es tornarà la clau al client amb ports deguts o recollida a les nostres oficines.
En cap cas l’error en la combinació o anomalia en el funcionament d’un duplicat de la clau, sigui per la causa que sigui, donarà lloc a cap tipus de reclamació o compensació econòmica ni a cap tipus de servei tècnic per part de l’empresa.
S’ha d’utilitzar per primera vegada la clau amb les màximes precaucions, introduint-la suaument al pany i comprovant el seu correcte funcionament sense forçar.

El client no podrà cancel·lar en cap cas una comanda per causes de demora d’entrega o d’instal·lació imputables a terminis de fabricació o subministrament del fabricant, ni per causa de força major, indisposició del tècnic, avaria del vehicle, etc.

En el cas que una comanda quedés cancel·lada per raons imputables a l’empresa, s’abonarà íntegrament l’import abonat pel client pel mateix mètode de pagament amb el que va fer-lo efectiu, no podent el cient realitzar cap tipus de reclamació o sol·licitud de compensació de cap mena. En cap cas la cancel·lació d’una comanda per la causa que sigui, donarà lloc a cap tipus de compensació ni reclamació de danys per part del client.

9) Garantia
Els productes que  conformen el catàleg de l’empresa tenen garantia segons les condicions de cada fabricant o producte.
La garantia dels serveis tècnics serà la informada per escrit en cada cas, i del contrari, l’establerta per llei.
Els desplaçaments i costos de transport per a productes o serveis en garantia no queden inclosos en cap cas, a excepció de serveis que des del principi haguessin estat prestats “a domicili”.
Qualsevol producte, manipulació o servei que no hagi estat subministrat i/o prestat exclusivament per l’empresa queda exclòs de tota garantia.
Qualsevol producte manipulat per persones alienes a Gual Seguretat, S.L. quedarà fora de tota garantia per part de na nostra empresa.
Els serveis tècnics en garantia s’atendran dins de l’horari comercial de l’empresa, qualsevol servei o atenció fora d’aquest horari queda explícitament exclòs i haurà de ser abonat íntegrament pel client segons la tarifa en vigor.

10) Protecció de dades
Les dades sol·licitades seran les indispensables per a la realització i formalització de comandes i per atendre visites.
T’informem també que les teves dades s’incorporaran a una llista de correu, a fi de poder enviar-te informació i promocions del teu iterés, aquestes comunicacions sempre estaran relacionades amb l’àmbit de la seguretat i en cap cas seran cedides a tercers. Si no vols rebre aquesta informació i vols que eliminem les teves dades, només tens que donar-te de baixa de la llista de correu mitjançant l’enllaç “Baixa”. A més també pots enviar-nos un email amb el concepte “Baixa de dades” a la nostra adreça de contacte info@fichet.cat
A més, et confirmem que en tot moment complim amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades (Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, el Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica y demás normativa vigente). Tens a la teva disposició més informació sobre el tractament de dades i la política de privacitat en aquest lloc.

11) Prohibicions
Està prohibida la reproducció, difusió, venda, distribució o us comercial dels serveis o productes, ja sigui en tot o en part de no existir acceptació expressa i per escrit per part de l’empresa.

12) Política de cookies
Aquest web utilitza cookies de tercers amb funcions analítiques. Tens més informació de la nostra política de cookies al web.

13) Legislació aplicable i jurisdicció
Aquestes condicions legals s’han redactat en virtut de la llei espanyola. En cas de conflicte en la interpretació de les presents condicions, la jurisdicció competent serà la dels Jutjats de Barcelona.

14) Modificació de les condicions de venda
Aquestes condicions podran ser modificades en qualsevol moment, atenent a canvis legals o a la evolució d’aquest web i dels serveis i productes oferts. En aquest cas s’informarà als usuaris d’aquestes modificacions.

15) Acceptació de les condicions de venda
La contractació de qualsevol servei o la compra de qualsevol producte en aquest web, suposa el coneixement i acceptació de les condicions legals -condicions de venda i avís legal- d’aquest lloc web.
Per a qualsevol dubte relatiu a aquestes condicions generals de venda, et pots posar en contacte amb nosaltres per correu electrònic a info@fichet.cat